Karlsson, V., and G. T. Eythórsson. “Municipal Amalgamations and Local Housing Prices”. REGION, vol. 9, no. 1, Apr. 2022, pp. 101-14, doi:10.18335/region.v9i1.360.