Karlsson, V. and Eythórsson, G. T. (2022) “Municipal amalgamations and local housing prices”, REGION, 9(1), pp. 101–114. doi: 10.18335/region.v9i1.360.