Badelt, C. (2014) “REGION, powered by WU”, REGION, 1(1), p. 7. doi: 10.18335/region.v1i1.28.