Badelt, Christoph. 2014. “REGION, Powered by WU”. REGION 1 (1), 7. https://doi.org/10.18335/region.v1i1.28.