Karlsson, V., & Eythórsson, G. T. (2022). Municipal amalgamations and local housing prices. REGION, 9(1), 101–114. https://doi.org/10.18335/region.v9i1.360