[1]
Karlsson, V. and Eythórsson, G.T. 2022. Municipal amalgamations and local housing prices. REGION. 9, 1 (Apr. 2022), 101–114. DOI:https://doi.org/10.18335/region.v9i1.360.